İnsan kaynakları yönetimi kurumsal işletmelerin ihtiyacıdır.

İnsan kaynakları uzmanı Bilal Şentürk’ün deyimiyle “insan kaynakları kurumsal işletmeler için Süpermen gibidir. Nerede görevi varsa orada olurlar.” Çünkü kurumsal bir işletmenin en değerli kaynağı en önemli zenginliği kaynağı insandır. Bir an için, insan gücü işletmeden çıkarıldığı zaman geriye sadece taş, toprak ve demir yığını kalır. Bu anlamda kurumsal firma ve işletmelerde stratejik insan kaynağının etkili ve verimli yönetilmesi esas olmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi; rekabetçi üstünlükler sağlanması amacıyla gerekli olan insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili yönetim süreçlerini içeren bir disiplindir. İnsan kaynağı ile ilgili tutarlı politika oluşturulamadığı, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetleri yürütülemediği durumlarda ne tür problemler oluşmaktadır? Oluşan problem ve sorunların giderilmesi yönünde hangi insan kaynakları yönetim süreçleri uygulanmalıdır? Hadi gelin biraz bunların üzerinde duralım.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal İşletmeler İçin Neden Önemli Bir İhtiyaç Olmaktadır?

Kaynakların yönetimi; çalışanların mutluluğu ve iş tatmini sağlanması ile kurumsal işletmelerin verimlilik artışını amaç edinmektedir. İnsan yönetimi ile stratejik yönetim süreçlerinin başarılması amaçtır. Bu amaçların başarılması için nitelikli insan kaynağının temini, uygun işlerde istihdam edilmesi, işletmeye bağlılıklarının sağlanması gereklidir. Organize olmuş etkili bir insan kaynakları yönetimi kurulamadığında bazı problemlerle karşılaşılmaktadır.

Oluşan bazı problemler şu şekilde sıralanabilir;

 • İşe alımlarda insan kaynakları planlamasının yapılmaması ve uzmanlaşmaya gidilmemesi,
 • Personel ihtiyaçlarını gerçekçi olarak belirlenmemesi,
 • İş analizi ve iş tanımlarının yapılmaması,
 • İş tanımlarına uygun görevlendirmelerin yapılmaması,
 • Çalışanlar işe yerleştirilmeden eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması,
 • Personel rollerinin doğru belirlenmemesi,
 • Performans değerleme sistemlerinin uygulanmaması.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal İşletmelere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetimi kurumsal işletmelerde etkili ve verimli yönetilmediğinde yukarıda sayılan problemlerle her zaman karşılaşmak mümkündür. Bu problemlerle karşılaşmamak için doğru ve tutarlı insan kaynakları yönetimi süreçleri uygulanmalıdır.

Kurumsal işletmelerin insan kaynakları yönetiminin aşağıda sıralan fonksiyonları yerine getirmesi avantajlar sağlayacaktır.

 1. Personelin işe alım süreçlerinden önce doğru ve ihtiyaca uygun insan kaynakları planlaması yapılmalıdır.
 2. Personel ihtiyacının gerçek, yedek, ek ve yeni personel ihtiyaçları dikkate alarak belirlenmelidir.
 3. Personel alımlarından önce iş analizi ve İş tanımları yapılmalı doğru işe doğru kişi alınmalıdır.
 4. İş gören bulma ve seçme faaliyetleri işletme içi kaynaklar başta olmak üzere dış kaynaklar da dikkate alınarak yapılmalıdır.
 5. Çalışanlar işe başlamadan iş başı eğitimleri almalı etkili eğitim ve kariyer geliştirme planları uygulanmalıdır.
 6. Çalışanların beklenen ve gerçekleşen performans düzeyi arasındaki açıklığı ölçmek için doğru performans değerlemesi yöntemi kullanılmalıdır.
 7. Yapılacak işlerin diğer işlere göre değerini belirlenmek için biçimsel ve sistematik İş değerleme ve ücret yönetimi sistemi uygulanmalıdır.
 8. Başta mavi yakalı işçiler olmak üzere çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını elde edebilmeleri için sendikal faaliyetlere ve toplu iş sözleşmelerine ağırlık verilmelidir.
 9. İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda ciddi önlemler alınmalıdır.
 10. Çalışanların işe giriş, işten çıkış işlemleri, çalışma düzeni ve özlük haklarının sağlanabilmesi için bürokratik işlemlere özel önem verilmelidir.
 11. Bilgi sistemleri stratejik, taktik, teknik düzeylerde oluşturulmalı hızlı, sürekli ve etkin iletişim sistemi geliştirilmelidir.

Kurumsal işletmeler kıt kaynaklarla insan gereksinimlerinin karşılamak için yola çıkarlar. Bu yolda uzun dönemde yaşamının sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üstünde gelir elde etmeyi hedeflemektedirler. İnsan kaynakları yönetimi yukarıda bazıları sayılan problemleri doğru süreçlerle yöneterek kurumsal işletmelere avantaj sağlayabilmektedir.

Kurumsal firma ve işletmelerin verimlilik, ekonomiklik ve karlılık gibi hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli kaynağı olan insan gücüne gerekli değeri verilmelidir. İnsana mutlu bir iş ortamının sağlanması esas amaç olmaktadır. Bu sayede iş tatmin düzeyleri yüksek insan unsuru kurumsal işletmelerin stratejik üstünlük kaynağı olacaktır. Etkili ve verimli insan kaynakları yönetimi verimliliği yüksek rekabetçi, yüksek kar elde edilen kurumsal işletmelerin önünü açacaktır.

NOT: Bu yazı, Sinerji Danışmanlık İzmir şubesi kıymetli eğitmenlerinden Sayın Dr. Bahattin AKA tarafından 10 Mayıs 2020 tarihinde kaleme alınmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, kurumsal, insan, yönetim